Phải mang găng tay, tạp dề nếu kinh doanh thức ăn đường phố