Tổng thống Obama đeo tạp dề, phục vụ người vô gia cư